Ban lãnh đạo của CLB Hanoi Seikenkan

(English version)

(日本語の)

Lãnh đạo câu lạc bộ:

  • Chủ tịch: Ông Ngô Hoàng Long – email: long@hanoiseikenkan.com

Di động: 0912636620.

  • Phó chủ tịch: Ông Chu Mạnh Toàn – email: cmtoan91@gmail.com

Di động: 01657413361

Ban chấp hành:

Chủ tịch, phó chủ tịch và Ông Đào Đức Duy – email: duyrito@gmail.com,

Di động: 0125 . 441. 6868

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s