Ban lãnh đạo của CLB Hanoi Seikenkan

(English version) (日本語の版) Lãnh đạo câu lạc bộ: Chủ tịch: Ông Ngô Hoàng Long – email: long@hanoiseikenkan.com Di động: 0912636620. Phó chủ tịch: Ông Chu Mạnh Toàn – email: cmtoan91@gmail.com Di động: 01657413361 Ban chấp hành: Chủ tịch, phó chủ tịch và Ông Đào Đức Duy – email: duyrito@gmail.com, Di động: 0125 . 441. 6868